KATSUO & KOMBU DASHI NO MSG

SKU 5301 Category

Youki 12 x 105G